Политика за поверителност.

1. Потребител е: физическо или юридическо лице, подаващо обява в megapazar.bg

2. Услуга на сайта:

   2.1  достъп до предоставяните информационни ресурси на сайта;
   2.2  публикуване на обяви в сайта;
   2.3  създаване и персонализация на потребителски профил след регистрация;
   2.4  възможност за изразяване на мнения и коментари по обявите;

3. Като подавате обява или при регистрация се съгласявате с Правилата за ползване описани в този раздел.

4. С подаването на обява или при регистрация, давате съгласието си своите персонални данни да се съхраняват в базата данни на сайта megapazar.bg, в съответствие със законовите норми съгласно чл.13 и чл.14 от Регламент (ЕС) 2016/679 на ЕП и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (Общ регламент относно защитата на данните – ОРЗД).

Правила за съдържанието на обява в megapazar.bg

5. Не се приемат и се премахват обяви:

  5.1  Които имат противно на закона и моралните норми съдържание;
  5.2  Противоречащи на морални норми с оскърбително текстово или графично съдържание;
  5.3  Които подтикват към дискриминационно поведение и омраза;
  5.4  Които не съответстват или частично не съответстват с  даден раздел на сайта;
  5.5  С неясно и подвеждащо описание на предлаганата стока, услуга, дейност или работа;
  5.6  Съдържат повече от една, предлагана услуга или стока, или съобщения от общ характер;
  5.7  С неправилно попълнени задължителни полета;
  5.8  Съдържащи некоректна или погрешна информация, подвеждаща други потребители;
  5.9  С цена и/или характеристики, различни от упоменатите в обявата;
  5.10 На които снимките не съответстват на конкретното предложение;
  5.11 Със снимки с прекалено ниско качество;
  5.12 С текст или отделни думи и части от думи с главни букви, които неестествено се отличават от останалите обяви;
  5.13 Съдържащи специални символи, излишни интервали, точки и препинателни знаци, набор на еднакви или безсмислени букви, както и текст, който не се отнася към съдържанието на обявата;
  5.14 Съдържащи фрази, които привличат измамно потребителят, като Акция, Разпродажба, Специално предложение, Уникални цени, Супер предложение, Внимание, New  и пр., които подмамват потребителят да насочи вниманието си към тях в списък от обяви или мамят системата да се появят на първо място в списък с обяви;
  5.15 Нарушаващи Авторските права и запазени търговски марки;
  5.16 На други езици освен на български или английски;
  5.17 С множество правописни грешки;
  5.18 Които са ориентирани към събирането на информация за ползвателите;
  5.19 С много оплаквания от потребители към администраторите на сайта;
  5.20 Предлагащи тютюневи изделия, алкохол, медикаменти с контролен режим, опасни вещества, а също така стоки без необходимия сертификат, съответстващ на нормите на EC;
  5.21 Предлагащи имитационни стоки или стоки с контрабанден произход;
  5.22 На Интернет – магазини, в които не е упомената конкретната стока, предмет на обявата;
  5.23 За събиране на депозити, такси, плащания и дарения от всякакъв вид;
  5.24 Съдържащи телефонни номера с добавена стойност;
  5.25 Със снимки или графика, съдържащи логотипове, реклама или идентификатори на други сайтове за обяви;

Прилагане на Правилата

6.1 Администраторите на сайта megapazar.bg премахват всички обяви, съдържащи нарушения на Правилата, изброени в т.5. В случай на груби или повторни нарушения, контактните данни на Ползвателя се поместват в специален Списък на ограниченията за публикуване на обяви.

6.2 При изискване на идентификационните данни, архивът с действията на потребителя се предоставят на органите на МВР и съдебните власти в писмен или електронен вид.

Ограничение на отговорността

7.1 Потребителят носи пълната материална и друга отговорност за съдържанието на подадената от него обява, както пред сайта за обяви megapazar.bg, така и пред трети лица, в случаите на нарушаване на правилата на сайта за обяви, на законодателството на Република България, на авторските права и право на собственост, на правата на търговска марка и знак, както и в случаите на причинени имуществени или морални щети и неудобства на трети лица.

7.2 Администраторът, а също и собственикът на сайта за обяви megapazar.bg, не носят отговорност за съдържанието на обявите, както и евентуални вреди или неудобства, възникнали от работата или недостъпността на сайта.

Промени на Правилата и Условията

8.1 Правилата и Условията за публикуване на сайта за обяви megapazar.bg, могат да бъдат променяни или допълвани и влизат в сила, при публикуване в сайта.

Условия за ползване на Facebook Login

Ние събираме данните ви от обществения профил само с вашето съгласие, което давате преди да стартирате Social Login, от социалната мрежа, използвана за влизане в нашия уебсайт. Тези данни включват вашето име, фамилия, имейл адрес, връзка към вашия профил в социалната мрежа, уникален идентификатор, връзка към аватар на социален профил. Тези данни се използват за създаване на вашия потребителски профил на нашия уебсайт. Може да оттеглите това съгласие по всяко време от настройките на личния си профил в Facebook.